Radtour 2014, 22.Tag, Arles - Le-Grau-du-Roi

2014-07-22_02_0.jpg
2014-07-22_07.jpg

Aigues-Mortes

2014-07-22_09.jpg

Le-Grau-du-Roi

2014-07-22_11.jpg

GPX-Track: 2014-07-22.gpx